AG Visuelle Medien im deutsch-tschechischen Kontext

unter der Schirmherrschaft der Historischen Kommission für die böhmischen Länder e.V.

Der Workshop „Bildpolitik – Grenzen des Darstellbaren. Fotografie und Karikatur in den böhmischen Ländern und in Deutschland“ der Historischen Kommission für die böhmischen Länder e.V. im November 2012 in Mainz zeigte den Bedarf nach einem Forum zur Diskussion von Fragen der visuellen Medien im deutsch-tschechischen Kontext1. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus NachwuchswissenschaftlerInnen bietet nun das benötigte Forum. Jährlich finden zwei eintägige Workshops statt, auf denen eigene Thesen, Konzepte und Texte, die visuelle Medien im deutsch-tschechischen Kontext betreffen, kritisch diskutiert werden.

Dabei wird der Ansatz vertreten werden, Bildmedien (Fotografie, Karikatur, Film etc.) nicht ausschließlich als Dokumente zu behandeln, die reagieren und Geschehenes abbilden, sondern gleichermaßen als Konstrukteure von Wirklichkeit: Visuelle Produktionen und Inszenierungen schaffen einen Orientierungsrahmen für die Wahrnehmung der Umwelt und tragen dazu bei, Einstellungen, Welt- und Geschichtsbilder zu generieren.

Es wird beabsichtigt, auf den Workshops die Wissenschaftsdiskurse der Visual Culture, Bildgeschichte etc. im deutschen Sprachraum sowie in Tschechien zu erörtern. Die aktuell vorhandenen Forschungsschwerpunkte sollen herausgestellt und Desiderata benannt werden. Zu den Interessensgebieten der Arbeitsgruppe zählen die Themenkreise:

  • Bildmedien im privaten Gebrauch
  • Bildjournalismus und Propaganda
  • Visuelle Diskurse
  • Kollektive Bildgedächtnisse
  • Bildpolitik und ihre Steuerungsinstanzen

Das Gründungstreffen der AG Visuelle Medien im deutsch-tschechischen Kontext erfolgte am 8. März 2013, im Oktober desselben Jahres übernahm die Historische Kommission für die böhmischen Länder e.V. die Schirmherrschaft über die AG. Gerne begrüßen wir weitere Interessierte in unserer deutsch- und tschechischsprachigen Arbeitsgruppe. Bitte melden Sie sich und geben Sie Ihr Forschungsthema an bzw. welchen Aspekt Sie auf den Arbeitstreffen diskutieren möchten. In einem gewissen Rahmen können die Fahrtkosten, die durch die Teilnahme an den AG-Treffen anfallen, erstattet werden.


Pracovní skupina Vizuální média v česko-německém kontextu

V listopadu 2012 se v Mohuči konal workshop pořádaný Historickou komisí pro dějiny českých zemích (Historische Kommission für die böhmischen Länder e.V.) nazvaný „Obrazová politika – Hranice zobrazitelného“. Setkání ukázalo na nutnost existence fóra vztahujícího se k diskusi o roli vizuálních médií v česko-německém kontextu. Toto mezioborové diskusní fórum nyní založila skupina mladých vědců z Čech a Německa. Ročně plánujeme dva jednodenní workshopy, na nichž se pokusíme kriticky rozebrat vlastní vědecké práce a dále koncepty nebo texty, týkající se problematiky vizuálních médií v česko-německém kontextu.

Obrazová média (fotografie, karikatury, filmy aj.) nevnímáme pouze jako dokumenty, které odrážejí či zobrazují minulost, nýbrž také jako důležité konstruktéry reality: Vizuální produkce a inscenace totiž podle nás tvoří orientační rámec pro vnímání okolního světa, a přispívají tak k vytváření obrazů světa a pohledů na moderní historii.

Na workshopech zamýšlíme diskutovat především o vizuální kultuře a obrazových dějinách. Chceme se zabývat aktuálními problémy okruhu našeho výzkumu a zodpovědět také některé důležité, přesto však opomíjené otázky. Teritorium našeho zájmu vymezuje střední Evropa. Mezi oblasti zájmu naší pracovní skupiny patří především tato témata:

  • vizuální média v soukromém užití
  • obrazová žurnalistika a propaganda
  • vizuální diskurzy
  • kolektivní obrazová paměť
  • obrazová politika a její kontrolní instance

Ustavující setkání pracovní skupiny Vizuální média v česko-německém kontextu se konalo 8. března 2013 na setkání bohemistů v Mnichově a v říjnu téhož roku Historická komise pro dějiny českých zemích přezval záštítu nad naší skupinou.

Rádi uvítáme další zájemce o práci v naší česko-německé skupině. Máte-li zájem, přihlaste se, prosím, a uveďte Vaše výzkumné téma, případně problematiku, kterou chcete prodiskutovat na pracovním setkání. V určitém rámci můžeme příspívat na cestovní výdaje způsobeny spoluúčastí našich setkání.